Salt Lake Dentist, Salt Lake City Dentist, Utah Dentist,

Cosmetic Dentist, Dental Implants, Dental Office, Sandy Dentist, Sandy Utah Dentist, Murray Dentist, Murray Utah Dentist, West Jordan Dentist, West Jordan Utah Dentist, West Valley Dentist, West Valley Utah Dentist, South Jordan Dentist, South Jordan Utah Dentist, Draper Dentist, Draper Utah Dentist.

2040 E. Murray Holladay Rd. #200

Salt Lake City, UT 84117

(801) 277-1424

drdicksondds@hotmail.com

Contact Us

Salt Lake Dentist, Salt Lake City Dentist, Utah Dentist,

Cosmetic Dentist, Dental Implants, Dental Office, Sandy Dentist, Sandy Utah Dentist, Murray Dentist, Murray Utah Dentist, West Jordan Dentist, West Jordan Utah Dentist, West Valley Dentist, West Valley Utah Dentist, South Jordan Dentist, South Jordan Utah Dentist, Draper Dentist, Draper Utah Dentist.

  • Facebook
  • Instagram
ada-logo-white.png

Copyright 2019 Dr. Dickson DDS

Salt Lake Dentist,Salt Lake City Dentist